Home / Cừ Tràm

Cừ Tràm

Cừ Tràm thường được sử dung trong xây dựng làm móng nhà tạm, chống sạc lở, bờ kè